Základní organizace >> sdělění

sdělění

Vážení kolegyně a kolegové 

níže uvedené sdělení je jen pro Vaší informaci co musíme zajistit, abychom neporušovali zákon. S poučením, které je od Vás potřeba podepsat Vás osloví vhodnou formou úsekový důvěrníci, kteří Vám dokument dají podepsat. Není nutné to tisknout.

Zároveň Vám tento dokument dá podepsat sekretář, při návštěvě kanceláře ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem v případě, že Vás úsekový důvěrnici nezastihnou nebo mezi tím přijdete na ZV dřív. 

Děkuji za spolupráci.

 

Kadečka Jan

 

 

Sdělení pro členy Svazu Odborářů Služeb a Dopravy

 

Vážená slečno/paní, vážený pane, jste členem (členkou) – dále jen člen - Svazu Odborářů Služeb a Dopravy (dále jen svaz nebo též spolek) – základní organizace se sídlem v Chebu, Sokolově, Ústí nad Labem, Děčíně, Rybništi, Praze nebo v Ostravě (dále jen ZO).

Vydáním Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU číslo 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“ a akceptací zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vznikají každému spolku i každému členu nová práva a povinnosti a je nutné postupovat podle tohoto nařízení minimálně do doby, než ČR vydá svůj vlastní právní předpis, který by případně mohl některá striktní nařízení EU modifikovat.

Do té doby je ovšem třeba, aby každá ZO prokázala, že poučila každou fyzickou osobu ve své evidenci (člena SOSaD, zájemce o členství), o účelu, rozsahu a dalších záležitostech zpracovávání evidence jejích osobních údajů a fyzická osoba svým podpisem toto poučení akceptovala i s tím, že taková osoba má právo takový souhlas odmítnout nebo jej vázat na podmínky (omezený souhlas). Poskytněte Vaší ZO i svazu laskavě nezbytnou součinnost.

Proto Vás žádáme o souhlas s evidencí a zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu, který jste uvedli na přihlášce ke členství ve svazu, resp. v ZO, případně v rozsahu nezbytně nutném k zajištění Vašich práv a povinností.  

Souhlas udělujete svým podpisem na konci dále uvedeného poučení. Vámi podepsané poučení vraťte Vašemu ZV ZO SOSaD nejpozději do 25. 5. 2018. V případě, že souhlas nehodláte udělit, uveďte to tam také. Budeme Vaši vůli respektovat v rozsahu dle právních předpisů včetně ustanovení GDPR.

 

 

V Praze dne 10. 5. 2018                                          

 

                                                                                                     Kadečka Jan

                                                                                          předseda ZO SOSaD Ústí nad Labem

 

 

 

Poučení o ochraně osobních údajů

 

I. Účel zpracování osobních údajů, v jakém rozsahu se Vaše údaje zpracovávají a proč:

Spolek (ZO) eviduje a zpracovává Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu (jako na přihlášce ke členství v SOSaD, případně v rozsahu náležitostí evidence Vašich příspěvků) za účely evidence členských práv a povinností, nabídku různých aktivit pořádaných svazem, případně jednotlivými ZO nebo i ve spolupráci se zaměstnavatelskými subjekty, případně k plnění upozorňovacích povinností, podporu při živelních událostech, stejně tak k další realizaci Vašich práv a povinností dle stanov spolku.

Za nezbytný rozsah evidence a zpracování Vašich údajů je odpovědný správce, což je ZO, SOSaD, jednající svými orgány, zejména ZV. Ten také přijme odpovídající konkrétní opatření, které zabezpečí Vaše osobní data proti možnému zneužití nebo ztrátě, zcizení, atd. Člen musí na základě své žádosti dostat informaci, co se s těmito údaji děje dál a vede o poskytování nebo pohybu dat každého člena evidenci. Stejné povinnosti má i svaz (SOSaD) v rámci údajů, které mu sdělí ZO a po dobu, kdy taková data používá.

Vaše údaje tedy zpracovává ZV každé ZO, který je ze zákona správcem údajů.

Každý, kdo jeho jménem Vaše osobní údaje samostatně zpracovává, je zpracovatelem na straně správce a platí pro něj stejné povinnosti jako pro správce.

Spolek, ani ZO, není povinen ze zákona zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Přesto svaz (SOSaD) tuto funkci zřizuje k ochraně a kontrole Vašich práv. Je jím předseda Revizní komise SOSaD pan Milan Tomko, mail: milan.tomko@seznam.cz.

ZO je oprávněna předávat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu svazu, případně spoluorganizátorům různých kulturních a sportovních akcí, zaměstnavateli kromě výše uvedeného potom pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění srážky členských příspěvků na základě výslovného souhlasu člena.

II. Doba uložení osobních údajů – po dobu Vašeho členství a max. po dobu 3 let od ukončení členství.

III. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo souhlas omezit na pouze některé údaje. Písemně nebo mailem – vždy na adresu správce. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování Vašich údajů před jeho odvoláním, stejně tak údajů, které jsou nezbytné pro účely plnění ze smluv, pro dokončení akcí dle Vaší přihlášky, z důvodů ochrany práv jiného subjektu, anebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. O tom Vás v takovém případě bude správce informovat a máte právo podat proti takovému postupu stížnost.

IV. Právo na přístup k údajům včetně práva na opravu, výmaz a přenositelnost údajů:

1.    Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje (případně jaké), jsou či nejsou správcem zpracovávány, jakým způsobem a k jakému účelu.

2.    Máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům s informacemi o účelech, případně kategorizaci zpracování, příjemcích dat, plánované době, po kterou budou Vaše data uložena, včetně toho, zda dochází nebo nedochází k automatickému zpracování Vašich osobních dat mimo rámec Vašeho souhlasu.

3.    Máte právo na opravu a doplnění Vašich dat, máte právo na omezené zpracování v rozsahu, ve kterém popíráte přesnost zpracovávaných údajů, na dobu potřebnou k tomu, aby si správce mohl přesnost ověřit, nebo pokud správce podle Vašeho názoru již tyto údaje nepotřebuje v dosud evidovaném rozsahu.

4.    Máte právo požádat správce, aby bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, pokud již tyto nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovávány, odvolal jste svůj souhlas s jejich zpracováním a neexistuje jiný důvod pro jejich zpracovávání, popř. z důvodu, že Vaše osobní údaje byly zpracovány dle Vašeho názoru protiprávně, případně z toho důvodu, že Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti. Totéž se týká Vašich dětí.

5.    Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně, na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud to je technicky proveditelné.

V. Způsob poskytnutí požadovaných informací:

Správce Vám poskytne informace písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce elektronicky na jeho mailovou adresu, budou Vám údaje poskytnuty elektronicky, pokud výslovně nepožádáte o poskytnutí v listinné podobě. 

VI. Právo podat stížnost:

1.    Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost v písemné podobě na adresu správce – tedy adresu ZO; je možné podat stížnost i telefonicky nebo osobně s tím, že ji doplníte písemně do 7 dnů.  Správce je povinen stížnost s Vámi i sepsat. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem, jinak správce vyzve stěžovatele k jejímu doplnění ve lhůtě 30 kalendářních dnů. Stejná lhůta je stanovena na její vyřízení. Lhůta začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení, či doplnění. Nedojde–li k doplnění stížnosti, nelze ji vyřídit.    

2.    Na postup správce je možné podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

Člen ZO SOSaD :

Souhlasím - nesouhlasím s poskytnutím svých osobních údajů pro výše uvedené účely a v uvedeném rozsahu:

 

V………………………… dne …… 5. 2018.

 

……………………………………………….     …………………………………………………

Jméno a příjmení                                                                        Podpis

 

Text tohoto dokumentu byl schválen dne 10.5.2018 Generální radou Svazu Odborářů Služeb a Dopravy .

 

 
| Autor: Jan Kadečka | Vydáno dne 24. 05. 2018 | 199 přečtení | Počet komentářů: 17 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Čtenář:

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

Vyhledávání

Vyhledat text

ÚŘEDNÍ HODINY ZV
18.02.2018:

PO   8:15-12:15 HOD

ÚT    8:15-12:15 HOD

ST    8:15-12:15 HOD

Code & design by TRISKELION Multimedia © 2007. Powered by phpRS