Volby do orgánů ZO SOSaD Ústí nad Labem

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Základní organizace, Vydáno dne: 16. 03. 2022

  datovou schránkou SOSaD

Vážený pane řediteli,

dne 18.3.2020 jsem Vám poslal dopis našeho č. j. 010/2022, kterým jsem Vás žádal o vysvětlení některých Vašich názorů a pojmů, uvedených ve Vašem dopise ze dne 14.3.2022 Vašeho č. j. 4829/2022-SŽ-OŘ-UNL-Ř.

Zejména jsem však žádal o poskytnutí podkladů, odůvodňujících zpracování návrhu sazeb výkonových odměn (dále jen V.O.) pro provozní zaměstnance (převážně výpravčí) v jednotlivých žst. včetně odůvodnění Vašich návrhů na jejich diferenciaci dle přílohy č. 3 (pracoviště s vyšší zátěží práce), tak, aby bylo možné tvorbu rozpisu posoudit a případně akceptovat.

Tyto údaje jste nám dosud neposkytl. Přitom ve smyslu platné kolektivní smlouvy je třeba, abychom s takovou diferenciací dle Vašeho návrhu výslovně souhlasili.

Bohužel nemáme žádné informace, že se V. O. zaměstnancům vyplácejí a dle jakých náležitostí a je na místě obava, že za těchto okolností jejich výplata není ve všech případech podložena náležitými souhlasy všech zainteresovaných stran a asi není ani v souladu s pravidly pro jejich tvorbu a poskytování.

Vážený pane řediteli, jsme ochotni naše případně chybějící souhlasy v systému sazeb V. O. kdykoliv doplnit, pokud budeme mít k dispozici požadované (nebo jakékoliv jiné) údaje potřebné pro posouzení.

Bohužel nemůžeme Vaši nečinnost v této věci přehlížet a bude-li v ní z Vaší strany pokračováno, vyhrazujeme si právo podniknout další samostatné kroky.

Jsme toho názoru, že spolupůsobení naší odborové organizace s Vámi řízenou organizační složkou zaměstnavatele má pevně daná a jasně institucionalizovaná pravidla určená zákoníkem práce, jak jsme již v našem předchozím dopise uvedli, a není možné je jednostranně měnit a přetvářet.

S pozdravem