Informace z jednání odborových organizací a zaměstnavatele SŽ OŘ Ústí nad Labem dne 17. 2. 2022

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Základní organizace, Vydáno dne: 17. 02. 2022  

Vážení kolegyně a kolegové,

přestože jsme se o účinnost dokumentu SŽ PO-8/2020-OŘ UNL zajímali ihned po podepsání PKS SŽ na rok 2022, protože součástí tohoto dokumentu je mimo jiné i příloha č. 3, podle které se vyplácí na určených a dohodnutých pracovištích s vyšší pracovní zátěží navýšené VO, zaměstnavatel nám předložil tento dokument až koncem ledna.

Předložil ho ve variantě bez jakéhokoliv změny ( kromě technických) a bez jakéhokoliv návrhu v příloze č. 3 na pracoviště s vyšší pracovní zátěží. Tudíž se dalo usuzovat, že zaměstnavatel je toho názoru, že nemá ve své působnosti žádné pracoviště z vyšší pracovní zátěží, a proto je nenavrhuje. A to již ani ta pracoviště, které byli odsouhlaseny v roce 2021.  

ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem se jako jediný neztotožnil s návrhem zaměstnavatele dokumentu SŽ PO-8/2020-OŘ UNL, a to jen v návrhu přílohy č. 3 a zaslal k tomuto návrhu připomínky. Zároveň požádal o doplnění potřebných informací k dalšímu jednání.

Zaměstnavatel zaslal nový návrh přílohy č. 3, pro jednání dne 17. 2. 2022, který již obsahoval oproti původnímu nově 30 stanic. Je to mírně upravený návrh, který byl předložen zaměstnavatelem již v roce 2020. Na tomto návrhu se hledala velice těžko shoda. Důvodem bylo zařazení velkého počtu stanic a zároveň vysoký mzdový propad na daných pracovištích, protože navýšené VO nebyli vypláceny hned od začátku ledna. Zaměstnavatel nevyplacené finanční objemy za dané měsíce z VO nechtěl vrátit zpátky na daná pracoviště. ZO SOSaD Ústí nad Labem jako jediný na to poukázal, připravil pro ostatní kolegy z odborových organizací tabulky, aby na navrhovaných pracovištích zaměstnanci nebyli ve mzdovém propadu.

V roce 2021 již bylo postupováno jinak.

Návrh zaměstnavatele pracovišť s vyšší pracovní zátěží

Dnes na jednání odborových organizací se zaměstnavatelem nedošlo ke shodě nad přílohou č. 3 dokumentu SŽ PO-8/2020-OŘ UNL. ZO SOSaD Ústí nad Labem s návrhem zaměstnavatele nesouhlasí

Odůvodnění:

1)    Zaměstnavatel nedoložil pro účely jednání požadované informace, o které jsme požádali – objem finančních prostředků dle bodů 6. 1., 6. 2. dokumentu SŽ PO-8/2020-OŘ UNL

2)    Zaměstnavatel nedoložil aktuální systemizaci OŘ SŽ  Ústí nad Labem dle jednotlivých pracovišť, s počtem zaměstnanců (plán/ skutečnost) na daném pracovišti a jejich tarifní zařazení/ smluvní mzda

3)    Zaměstnavatel dostatečně nevysvětlil, proč rozšířil okruh pracovišť s vyšší pracovní zátěží. Jaké, změny nastali na daných navrhovaných pracovištích pro odůvodnění k zařazení do přílohy č. 3. nebo naopak snížení VO již zařazeným pracovišť, oproti roku 2021. Odůvodnění ke snížení VO na daných pracovištích oproti roku 2021, že je to nespravedlivé a na úkor ostatních pracovišť je pro nás nedostatečné.

 

4)    Nelze posoudit opravdovou zátěž daných pracovišť uvedených v návrhu bez potřebných informací a dat, ze kterých čerpá zaměstnavatel a následně je používá jako argumentaci při jednání a níž by je poskytl odborovým organizacím.

Pokud máme posoudit daný návrh zaměstnavatele, žádáme o předložení těchto informací a dat k daným stanicím v návrhu.

5)    Nejsme doposud přesvědčení, že ve srovnání zatížení jsou všechna navrhovaná pracoviště stejná, aby měla všechna VO 8% nebo 7%. Nelze ani souhlasit, že pracoviště s nejvyšším zařazením do tarifního stupně, má dle návrhu i nejvyšší VO v %.

6)    Nemůžeme posoudit, zda finanční prostředky dojednané a určené PKS pro tyto účely, jsou v tomto návrhu zaměstnavatele opravdu všechny rozděleny.

 

 

O dalším jednání ohledně dokumentu SŽ PO-8/2020-OŘ UNL přílohy č. 3 Vás budeme informovat.