POVODNĚ

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Archiv, Vydáno dne: 06. 06. 2013Vážení kolegyně a kolegové,

prosíme o pomoc zmapování zaměstnanců ČD, a.s., ČD Carga, a.s. a SŽDC s.o., Vašich kolegů, kteří byli postiženi povodněmi a vznikla jim tím škoda na majetku.  Jestli o někom víte, prosím informujte je, nebo nám zavolejte o koho se jedná a mi je sami budeme informovat o tom, že mají možnost dostat peněžní pomoc od zaměstnavatele a pokud jsou členové SOSaD, tak i od našeho svazu. Je potřeba, abychom se o těchto zaměstnancích dozvěděli a mohli jim pomoci zařídit veškeré náležitosti, aby pomoc dostali.

Vzhledem k tomu, že tel. na ZV není v provozu, volejte na tel.

p. Kadečka          604 855 053

p. Matys              737275322

p. Mikeš               774873900       

 

 

Dále bych Vás chtěl informovat o Opatření výkonného ředitele ČD, a.s. pro personální záležitosti v souvislosti s živelními událostmi v roce 2013.

Z důvodu jednotného postupu při řešení problematiky posuzování pracovněprávních a sociálních otázek v souvislosti s živelními událostmi vydávám toto opatření.

 

Nedostaví-li se zaměstnanec do práce z důvodu přerušení provozu, zpoždění hromadných dopravních prostředků atp.

Problematika je řešena v bodě 4.2.5 PKS ČD, a.s., na rok 2013.

 Zaměstnanec na svoji žádost obdrží volno bez náhrady mzdy na nezbytně nutnou dobu (netýká se dne 3.6.2013, na nějž bylo poskytnuto volno s náhradou mzdy dle pokynu generálního ředitele společnosti ze dne 2.6.2013).  Za dobu čerpání neplaceného volna ČD uhradí za zaměstnance zdravotní pojistné.

Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout, aby místo neplaceného volna čerpal dovolenou, nebo náhradní volno. Případně se může podle provozních možností se zaměstnavatelem dohodnout na napracování neplaceného volna nejdéle do  15.7.

Zaměstnanec nemůže konat práci v důsledku přerušení práce, způsobené nepříznivými vlivy.

Problematiku řeší ustanovení § 207 ZP a následně i bod 1, článku 23 přílohy č. 2 PKS ČD, a.s., na rok 2013.

 

Nemůže-li zaměstnanec konat práci v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí a nesouhlasí-li s převedením na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 75 % průměrného výdělku.

Pokud zaměstnanec souhlasí s převedením na jinou práci, než je uvedena v pracovní smlouvě a byl-li již převeden na jinou práci, přísluší mu mzda podle vykonávané práce. Je-li tato mzda nižší než mzda podle práce vykonávané před převedením, přísluší mu po dobu převedení doplatek do výše průměrného výdělku.

Nemůže-li zaměstnavatel z důvodu překážky na své straně převést zaměstnance na jinou práci, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Na základě § 41 odst. 4 ZP může zaměstnavatel převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu.V případě převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu odvrácení živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo ke zmírnění jejich bezprostředních následků podle článku 24, bodu 1  písm. c)  a d) přílohy č. 2 PKS ČD, a.s., na rok 2013, přísluší zaměstnanci mzda podle vykonávané práce. Je-li tato mzda nižší, než mzda podle práce konané před převedením, přísluší mu po dobu převedení doplatek do výše průměrného výdělku.

Ztráta obydlí zaměstnance

Problematika je řešena v bodě 4.2.6 PKS ČD, a.s. na rok 2013 a v bodě 2, článku 23 přílohy č. 2 PKS ČD, a.s.,na rok 2013.

ČD poskytnou zaměstnanci, který v důsledku hromadné živelní události prokazatelně ztratil obydlí, ve kterém vede domácnost nebo se z takového důvodu stalo neobyvatelným, pracovní volno s náhradou mzdy na dobu až 14 kalendářních dnů v jednom kalendářním roce.

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na základě žádosti zaměstnance, doložené písemným potvrzením místně příslušného orgánu státní správy nebo samosprávy (městský, místní, obecní úřad apod.), prokazujícím, že zaměstnanec přišel v důsledku živelní  události o obydlí, v němž vede domácnost nebo které se z takového důvodu stalo neobyvatelným.

Náhrada mzdy se poskytne ve  výši 80 % průměrného výdělku za prvních sedm kalendářních dnů  a 60 % průměrného výdělku za osmý a každý další kalendářní den poskytnutého pracovního volna.

 

U zaměstnanců, jimž není stanovená týdenní pracovní doba rozvržena v kalendářních dnech, se obdobím 7 kalendářních dnů rozumí 5 pracovních dnů.

Celková doba pracovního volna nesmí překročit 14 kalendářních dnů, resp.10 pracovních dnů.

 

Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

Překážky z důvodu obecného zájmu se vztahují i na výkon občanské povinnosti ve smyslu ustanovení § 202 ZP (poskytnutí osobní pomoci při požární ochraně, živelních událostech a podobných mimořádných událostech, kdy je fyzická osoba povinna podle právních předpisů osobní pomoc poskytnout).

Charakter překážky v práci z důvodů obecného zájmu a dobu uvolnění potvrzuje právnická nebo fyzická osoba, pro kterou byl zaměstnanec uvolněn (např. obec, hasiči apod.).

Zaměstnanec v těchto případech nemá nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku (§200 ZP). Tuto náhradu mzdy uhradí zaměstnanci právnická nebo fyzická osoba, pro niž byl zaměstnanec uvolněn.

 

Sociální výpomoc

Zaměstnancům lze poskytnout sociální výpomoc při živelních událostech regionálního nebo celorepublikového rozsahu. Postup při přiznání sociální výpomoci je upraven v Zásadách hospodaření se sociálním fondem ČD, a.s., na rok 2013. V  rámci možností  žádáme o zmapování jednotlivých případů a   aby bylo možno pomoc poskytnout bez zbytečných prodlev.

Mimořádné případy

Mimořádné případy, při kterých nebude možné postupovat dle tohoto pokynu a případné dotazy adresujte na odbor odměńování a benefitů :

1.Ing.Lucie Bauerová  mob.tel. 724579412

2.Mgr.Jan Čermák mob.tel. 602217636

Ing. Pavel Švagr. CSc

výkonný ředitel pro personální záležitosti

 

 

SŽDC, s.o. OŘ Ústí nad Labem:

Postup pro poskytování sociálních výpomocí a sociálních půjček zaměstnancům postižených živelní událostí.

 

1.    Sociální výpomoc či sociální půjčku lze poskytnout pouze zaměstnancům, u kterých jsou v době postižení živelní událostí, tedy i případnou povodní, splněna následující kritéria:

a)    jsou zaměstnáni na stanovenou týdenní pracovní dobu, v odůvodněných případech i na kratší než stanovenou pracovní dobu;

b)   nahlášená adresa pro pracovněprávní účely se shoduje s nahlášeným místem pobytu při postižení živelní událostí;

c)    škody způsobené živelní událostí jsou pro tento účel uznatelné:

·      jedná-li se o poškození nemovitosti s vlastnickým či spoluvlastnickým právem (dům);

·      jedná-li se o poškození bytu v osobním či družstevním vlastnictví;

·      jedná-li o poškození věcí patřících do obvyklé výbavy bytu;

 

d)   mezi škody způsobené živelní událostí nelze pro tento účel zahrnout škody způsobené:

·      na majetku jiných osob (např. jedná-li se o dům ve vlastnictví rodičů zaměstnance);

·      v nebytových prostorech (např. garáž, sklep, dílna);

.

 

2.    Zaměstnanec, který žádá o poskytnutí sociální výpomoci nebo o sociální půjčku, musí škodu na majetku vzniklou následkem živelní událostí prokázat. Při prokazování dané skutečnosti předkládá zaměstnanec žádost obsahující:

a)    vyplněný formulář žádosti (viz příloha Zásad FKSP), volnou formou popsaný vzniklý stav a odhad předpokládané výše škody. Uvede i další rozhodné údaje, které mohou daný stav konkretizovat (např. při postižení povodní výši zatopení bytových prostor). Zároveň uvede požadavek na finanční částku sociální výpomoci či sociální půjčky;

b)   potvrzení majetkového či nájemního vztahu k užívaným bytovým prostorám;

c)    potvrzení místního úřadu o postižení živelní událostí.

Nejsou-li poskytnuty originály dokumentů, musejí jejich kopie splňovat zákonné podmínky ověření pravosti (, místním úřadem).

 

3.    Vedoucí zaměstnanec a jím pověření zaměstnanci příslušného útvaru odpovídají za:

a)    prověření údajů uvedených v žádosti;

b) ověření shody zaměstnancem uváděného místa bydliště pro účel poskytnutí sociální výpomoci či půjčky z důvodu postižení živelní událostí a jím nahlášenou poslední adresou pro pracovněprávní účely;

 

Z FKSP lze poskytnou sociální výpomoci a půjčky dle platných Zásad OŘ UNL bod 3.2.7

 

3.2.7   Sociální výpomoci a půjčky   (§ 9 vyhlášky)

V roce 2013 u Oblastního ředitelství Ústí nad Labem budou poskytovány sociální výpomoci a půjčky zaměstnancům dle bodu 3.1 A/B/ popř. jejich nejbližším pozůstalým  jen v  mimořádně závažných případech a při řešení složitých neočekávaných sociálních situacích do výše 15 000 Kč.

Sociální výpomoci a půjčky lze poskytnout na základě písemné žádosti (viz příloha 2 a 3). Skutečná výše se stanoví individuálně po projednání a odsouhlasení zaměstnavatelem a příslušnou odborovou organizací. O poskytnutí sociální výpomoci či půjčky budou informovány  všechny odborové organizace působící  v OŘ Ústí nad Labem..