Proč časově neomezená stávka v dopravě....

Autor: Jan Kadečka <(at)>, Téma: Archiv, Vydáno dne: 13. 01. 2009Proč časově neomezená stávka v dopravě

Odborové svazy působící v dopravě ( vyjma OSŽ) důrazně odmítají návrh věcného záměru zákona o daních z příjmu. Ze stávajících cca pěti set daňových výjimek jich má být zrušeno 42, a to pouze těch, jež se týkají zaměstnanců. Na druhé straně se tyto restriktivní kroky prakticky nedotknou zaměstnavatelů a OSVČ! Ministerstvo financí chce zrušit dokonce i několik výjimek, které podporují slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců. Mezi ty patří například stravenky, zlevněné zaměstnanecké jízdné atd.

Bohužel ani přímo ministrem Miroslavem Kalouskem 9.ledna 2009 předložená vysvětlení k věcnému záměru zákona o dani z příjmu a nabídka k dialogu o jednotlivých parametrech tohoto zákona nejsou zárukou, že připravované restriktivní kroky celkově ještě dále nezhorší dopady hospodářské krize na zaměstnance a širokou občanskou veřejnost.

Zavedený a léty v praxi prověřený systém má nyní nahradit realizace opatření, jehož budoucnost je značně nejistá. V poslední řadě proto, že ministerstvem navrhovaný výdajový paušál (zaměstnaneckých a důchodcovský) se může stát do budoucna z nějakých důvodů neudržitelným anebo může dokonce dojít k jeho postupné redukci až zániku.

Mnohé ze zaměstnaneckých benefitů, jichž se to týká, až doposud byly významným stabilizačním nástrojem a motivačním prvkem. Zejména pak v odvětvích, kde vzhledem k náročnosti a charakteru práce vždy bylo problematické získat a hlavně udržet vysoce kvalifikované pracovníky. Zavedením paušálů bude tento moment zcela bezpředmětný a evidentně zůstanou jen negativní dopady. Je zarážející a překvapivé, že proti tomu nevystupují také sami zaměstnavatelé.  

Jsme přesvědčeny, že realizace návrhu věcného záměru o daních z příjmu v jeho stávající podobě bude mít vážný dopad na občany, firmy a instituce, a to obzvláště v nynější době probíhající hospodářské krize. Zde uvedený přehled daňových výjimek, které mají být zrušeny, je důkazem, že tyto restriktivní změny se dotknou naprosté většiny našich spoluobčanů.

 

Vyzíváme proto všechny zaměstnance, aby podpořili protestní akci – časově neomezenou stávku, jež bude zahájena už v nebližších dnech – podle svých možností, pokud se odborové centrály nedohodnou s ministerstvem financí. Datum, hodina začátku a průběh akce bude upřesněn po 15.1.2009.

 

 

 

 

příjmy z prodeje nemovitostí

příjmy z movitých věcí – (omezit)

příjmy z energetických ekologických zařízení

odměny za odběr krve

plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům a žákům vojenských škol

kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů

výsluhové náležitosti a přídavek na bydlení u příslušníků ozbrojených sborů

příjmy z převodu členských práv družstva (s výjimkou bytových družstev) a účasti na obchodních společnostech

úroky z vkladů ze stavebního spoření

příjmy z prodeje cenných papírů

příjmy nabyvatele nemovitostí při vzájemném vypořádání prostředků podle zákona 72/1994 Sb.

příjmy plynoucí ve formě povinného výtisku a autorské rozmnoženiny

kursový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně

příjmy plynoucí ve formě darů poskytovaných pro provoz zoologické zahrady

příjmy z doplatku na dorovnání při přeměně, výměně podílu, fúzi společnosti nebo rozdělení společnosti

příjmy bývalého prezidenta

hodnota stravování poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci formou nepeněžního plnění na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajištěného prostřednictvím jiných subjektů

hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů

nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům z FKSP nebo ze zisku po zdanění

bezplatné nebo zlevněné jízdenky poskytované zaměstnavatelem provozující veřejnou dopravu svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům

peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům ozbrojených sborů

náhrady za ztrátu na služebním příjmu poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů

hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovaná jako peněžní plnění

mzdové vyrovnání vyplacené podle zvláštních předpisů ve výši rozdílu mezi dávkami nemocenského pojištění

náhrady za ztrátu důchodu přiznané podle zákoníku práce před 1.1.1989   

zvláštní příplatek poskytovaný v cizí měně příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů

odstupné podle vyhlášky č.19/1991 Sb. Vyplacené pracovníkům v hornictví

částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy a se srážkami mzdy, s placením příspěvku na pojistné ve prospěch zaměstnance

příjmy z příležitostných činností, příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby neprovozované podnikatelem a příjem z včel

výhry z loterií, a sázek a podobných her

členské příspěvky zaplacené odborové organizaci